طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده فروشی های اینترنتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

چکیده

اکو سیستم کارآفرینانه بازاریابی دیجیتال به‌عنوان شکل جدیدی برای سازمان‌دهی کسب‌وکار مطرح است که از منابع مؤثر استفاده می‌کند. پژوهشگران با بررسی مطالعات صورت گرفته و پژوهش‌های پیشین، ابتدا مفاهیم را استخراج کردند، اما با توجه به مرتبط نبودن برخی از عوامل استخراج‌شده با وضعیت کنونی خرده‌فروشی‌های اینترنتی ایران، به کمک دو روش مصاحبه و دلفی ازنظر خبرگان بهره برده شد. روش پژوهش، آمیخته کیفی و کمی است و ازلحاظ هدف، توسعه‌ای و کاربردی به شمار می‌رود. ابتدا از طریق مصاحبه با 18 نفر خبره مؤلفه‌ها شناسایی شد. سپس مدل اولیه توسط 12 نفر از مدیران شرکت‌های خرده‌فروشی اینترنتی و 3 نفر خبرگان دانشگاهی 98 شاخص و 25 مفهوم اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال شرکت‌های خرده‌فروشی اینترنتی شکل گرفت. در مرحله سوم به‌منظور تأیید مدل اولیه، از کارشناسان و مدیران شرکت خرده‌فروشی اینترنتی نظرخواهی شد و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی دسته‌بندی شدند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده عوامل خارجی، داخلی، ارزش‌ها و بازیگران شاکله مدل نهایی را ساختند. مدل نهایی از مفاهیم جدید توسعه محصول از طریق سرمایه‌گذاری تعاملی، کانال‌های یکپارچه، استفاده از کلان داده، مراکز خدمات پایدار، اقتصاد اشتراکی، تولید توسط مصرف‌کننده و وجود بازیگران مختلف را ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurial Digital Marketing Ecosystem For online retailers Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi allahdadi 1
  • Abolfazl Tajzadeh namin 2
  • mansor irandoost 3
  • heresh soltananeh 3
1 Ph.D. Student in Faculty of management, Islamic Azad University, Sanandaj,Iran
2 Associate Prof., Faculty of management Accounting, Allameh Tabataba,i University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Faculty of management, Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Digital entrepreneurship marketing ecosystem as a new form of business organization that uses effective resources. Investigating the studies and previous studies, the researchers first extracted the concepts, but due to the non-relevance of some of the factors extracted to the current state of Iran's retail retailers, using the two methods of interviewing and Delphi, experts were used. . The research method is a qualitative and quantitative mixture and is considered as an objective, developmental, and applied goal. Firstly, through an interview with 18 experts, the components were identified. The initial model was then developed by 12 Internet Retailers Managers and 3 Academic Experts 98 Indicators and 25 Concepts of the digital entrepreneurship marketing ecosystem of Internet Retail Companies. In the third step, in order to confirm the initial model, experts were interviewed and managers of the Internet retailer were interviewed and classified by exploratory factor analysis method. Based on the results, external factors, internal, values, and casting actors constructed the final model. The final model provides new concepts for product development through interactive investment, integrated channels, Bigdata, sustainable services, shared economies, Prosumer, and the existence of various actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital entrepreneurship marketing ecosystem
  • Delphi Method
  • online retailers Iran
Allahdadi, M., TajZadehNamin, A., Irandoost, M., SoltanPanah, H. (2018). Designing an Entrepreneurial Marketing Model Using Meta-Synthesis and Delphi (Case Study: SME in the western country). Iranian journal of management sciences. 9, 72-90. (Persian)
Arthur, D., Sherman, C., Appel, D., & Moore, L. (2006). Why young consumers adopt interactive technologies. Young Consumers, 33-38.
Autio, E., Rannikko, H., Handelberg, J., & Kiuro, P. (2017). Analyses on the Finnish High-Growth Entrepreneurship Ecosystem. Business Economy,42,58-63.
Chester, J., & Montgomery, K. (2008). No escape: Marketing to kids in the digital age. Multinational Monitor, 29 (1), 11-16.
Davari, A., Sefidbari, L., & Baghersad, V. (2017). The factors of entrepreneurial ecosystem in Iran Based on Isenberg’s Model, Journal of entrepreneursi development. 11,101-120. (Persian)
Dini, P, Iqani, M., & Mansell R. (2011). The impossibility of interdisciplinary lessons from constructing a theoretical framework for digital ecosystems. Culture, theory and critique 52 (1), 3-27.
Engel, C., Bell, R., Meier, R., Martin, M., & Rumpel, J. (2011). Young consumers in the new marketing Ecosystem: An anaysis of their usage of interactive technologies. Academy of Marketing Studies Journal, 15 (2), 23–44.
Forfas, F. (2009). Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, rethinking entrepreneurship. Baseline Data and Analysis, South West Ireland. Dublin. 26 p.
Ghambarali1, R., Agahi, H., Alibaygi. A., & Zarafshani. K. (2015). Entrepreneurship Ecosystem Strategy: a New Paradigm for Entrepreneurship Development. Journal of Entrepreneurship in Agriculture. 3, 21-38. (Persian)
Haden, S. S. P., Kernek, C. R., & Toombs, L. A. (2016). The entrepreneurial marketing of Trumpet Records Article information : Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship, 18 (1), 109–126.
Herrmann, B. L., Gauthier, J. F., Holtschke, D., Berman, R., & Marmer, M. (2015). The global startup ecosystem ranking 2015. https://startup-ecosystem. Compass. Co/ser2015/, retrieved March, 28, 2016.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship, Presentation at the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland. Available on line at http://entrepreneurial-revolution.com/. 1- 32.
Jones, R., & Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration. International Small Business Journal, 29 (1), 25-36. Kelestyn, B., & Henfridsson, O.
(2014). Everyday digital entrepreneurship: The inception, shifts, and scaling of future shaping practices. Kilenthong, P. Hills, G. Sclove S., Hultman.C, &Murphy.P (2015) an Empirical Investigation of Entrepreneurial Marketing Dimensions, Journal of International Marketing Strategy, 3 (1), 1-18.
Li, W., Du, W., & Yin, J. (2017). Digital entrepreneurship ecosystem as a new form of organizing: the case of Zhongguancun. Frontiers of Business Research in China, 11 (1), 5.
Parker, G. G., Van Alstyne, M., Choudary, S. P., & Foster, J. (2016). Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you (p. 352). New York: WW Norton.
Pattinson, H. M. (2016). A neo-Schumpeterian perspective of innovation, 154 entrepreneurship and entrepreneurial marketing in the age of digitisation. International Journal of Business Environment, 8 (2), 87–104.
Pistrui, D., Blessing, J., & Mekemson, K. (2008). Building an entrepreneurial engineering ecosystem for future generations: the kern Entrepreneurship education network, American Society of Engineering Educators 2008 ASEE Annual Conference and Exposition June 22–25, 2008 - Pittsburgh, PA.11-25p.
Regele, M. D., & Neck, H. M. (2012). The entrepreneurship education subecosystem in the United States: opportunities to increase entrepreneurial activity. Journal of Business & Entrepreneurship, 23 (2).
Satyanarayanan, M., Schuster, R., Ebling, M., Fettweis, G., Flinck, H., Joshi, K., & Sabnani, K. (2015). An open ecosystem for mobile-cloud convergence. IEEE Communications Magazine, 53 (3), 63-70. Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41 (1), 49-72.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a sympathetic critique. European Planning Studies, 23 (9), 1759-1769.
Stone, M. (2017). The new (and ever-evolving) direct and digital marketing ecosystem. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 16 (2), 71–74. Suresh, J., & Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success, European Journal of Business and Management, 4 (16): 95-101.
Sussan, F., & Acs, Z. J. (2017). The digital entrepreneurial ecosystem. Small Business Economics, 49 (1), 55–73.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2011). Service-Dominant Logic Foundations of ENovation. In E-novation for competitive advantage in collaborative globalization: Technologies for emerging e-business strategies (pp. 1-15). IGI Global.
Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. (2010). Research commentary—the new organizing logic of digital innovation: an agenda for information systems research. Information systems research, 21 (4), 724-735.