اثر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتریان از طریق لذت جویی، دلبستگی به مکان و اعتماد ( مطالعه موردی: مدارس فوتبال شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی،انشکده تربیت بدنی.دانشگاه گیلان

2 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنیف دانشگاه گیلان

3 مدیریت ورزشی، دانشگده تربیت بدنی،دانشگاه گیلان

4 مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتریان از طریق لذت جویی، دلبستگی به مکان و اعتماد در مدارس فوتبال کرمانشاه بود. روش پژوهش از نوع توصیفی ــ همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام مشتریان مدارس فوتبال کرمانشاه بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 10 مدرسه انتخاب و در مجموع 176 پرسشنامه‌ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس دو استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بازاریابی حسی به ترتیب اثر معنی داری بر لذت جویی، دلبستگی به مکان دارد اما اثر آن بر اعتماد معنادار نمی‌باشد. هم چنین لذت جویی به ترتیب اثر معنی داری بر نیات رفتاری و دلبستگی به مکان دارد اما اثر آن بر اعتماد معنی نداشت. دلبستگی به مکان بر اعتماد معنی داری داشت اما اثر آن بر نیات رفتاری معنی نداشت. هم چنین اعتماد بر نیات رفتاری اثر معنی داری داشت؛ بنابراین مدیران مدارس فوتبال می‌توانند با استفاده از روش‌های بازاریابی حسی تلاش کنند تا مشتریان‌شان از حضور در این‌گونه مدارس احساس لذت نموده و به آن مکان دلبسته شوند. واضح است مشتری دلبسته، به مکان مورد نظر اعتماد می‌کند که این خود زمینه‌ساز مراجعات بعدی او و همچنین توصیه به دیگران خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sensory marketing on customer behavioral intentions through hedonic, place attachment and trust (Case study: Kermanshah Soccer Schools)

نویسندگان [English]

  • noshin benar 1
  • hossien brakhas 2
  • farzane karimkhan 3
  • mhammad MORADI 4
1 Sports Management, Faculty of Physical Education, University of Guilan
2 Sports Management, Faculty of Physical Education, University of Guilan
3 Sports Management, Faculty of Physical Education, University of Guilan
4 Sports Management, Faculty of Physical Education, University of Guilan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of sensory marketing on the behavioral intentions of customers through hedonic, place attachment and trust in Kermanshah Soccer schools. The research method is a descriptive-correlational study that was conducted field experiment. The statistical population of the study consisted of all customers of Kermanshah Soccer Schools, which was selected through a targeted sampling of 10 schools and total of 176.The Smart Pls software was used to analyze the data and examine the fitting of the model. Results showed that sensory marketing had significant effect on hedonic. Sensory marketing also had significant effect on place attachment, but it had no significant effect on trust. Hedonic had significant effect on behavioral intentions. Hedonic also had significant effect on place attachment, but it had no significant effect on trust. Place attachment had significant effect on trust. But it had no significant effect on behavioral intentions. Trust also had significant effect on behavioral intentions. Therefore, football school administrators can work with sensory marketing methods to empower their customers to stay in these schools and get in touch with that place. Obviously, the confident customer is that he will trust the place, which will be the basis for his future referrals as well as advising others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensory marketing
  • behavioral intentions
  • hedonic
  • place attachment
  • trust
Al-Hawari, M. A. (2011). “Automated service quality as a predictor of customers' commitment: Apractical study within the UAE retail banking context”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23 (3), 346- 366.
Altman, I., Low, S. (1992). Place attachment. New York: Plenum Press.
Belaid, S., Temessek Behi, A. (2011). The role of attachment in building Consumer-brand relationships: an empirical investigation in the utilitarian consumption context. Journal of Product & Brand Management, 20(1), 37-47.
Bonaiuto, M. (1999). Multidimensional Environment quality and neighborhood attachment. Urban Environment, (19), 331-352.
Dehghanpour, H., Abdouy, F. (1394). The Effect of Sport Brand Advertising on Electroencephalographic Changes and the Decision to Buy of Customers in Nervous Marketing, Journal of Research in New Marketing Research, 5 (4), 118-199 (Persian).
Esch, F. R., Langner, T., Schmitt, B. H., Geus, P. (2006). Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases. Journal of Product & Brand Management, 15(2), 98-105.
Falahat, M. S. (1385). The concept of the sense of place and its contributing factors, The Magazine of Fine Arts, 26, 57-65 (Persian).
Freemantle, D. (2004). What customers like about you: adding emotional value: Nicholas Brealey.
Havaseli Ashtiani, R., Dailami Ma'azi, P. (1394). The Importance of Sensory Marketing and its Impact on Consumer Behavior. The first international accounting and management conference in the third millennium, Rasht, Iran (Persian).
Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk M. (2012). Sensory marketing, Translators: Rosta, A., Safi Pour, M. and Vasegh, M., Tehran: Commercial Printing Company (Persian).
Javanmard, H., Sultanzadeh, A. A. (2009). Investigating the characteristics of the Internet brand and websites and its impact on customer loyalty and trust (Case study: Purchasing cultural products via the Internet). Journal of Commercial Law Research, 14 (53), 225-256 (Persian).
Lymperopoulos, C., Chaniotakis, I. E., Rigopoulou, I. D. (2010). “Acceptance of detergent-retailbrands: The role of consumer confidence and trust”, International Journal of Retail and Distribution Management, 38 (9), 719-736.
Panahi, M., Shabani, R. (1393). Investigating the effect of enjoyable services and trusting on customer loyalty. Marketing Management Magazine, 25 (Persian).
Park, C. W., MacInnis, D. J., Priester, J. R. (2006). Beyond attitudes: Attachment
and consumer behavior. Seoul National Journal, 12(2), 3-36.
Pedeliento, G., Andreini, D., Bergamaschi, M., Salo, J. (2016). Brand and product attachment in an industrial context: The effects on brand loyalty. Industrial Marketing Management, 53, 194-206.
Rahimnia, F., Poursalimi, M., Basir, L. (1395). The effect of service innovation on customer behavioral intentions through sensory marketing (Case study: five star hotels in Mashhad). Journal of Research in New Marketing Research. 6 (2). 19 _36 (Persian).
Sajjadzadeh, H. (1392). The role of place attachment in identity to urban areas. Bagh-e-Novosti Journal, 25, 79-88 (Persian).
Shabgo, M., Mirzaei Dari, Sh. (1393). To Sensory Marketing: Stimulating Five Ways and Its Influence on Consumer Behavior. First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences, Rasht (Persian).
Smilensky, Sh. (2010). Sensory Marketing: An Experimental Interactive Practical Guide. Translators Darghi, P., Salari, M. Tehran: Rasa Publication, First Edition (Persian).
Torres, E. N., Kline, S. (2006). “From satisfaction to delight: A model for the hotel industry”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18 (4), 290–301.