عوامل مؤثر برمکان‌یابی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL- ANP (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی) دانشگاه شهید چمران اهواز(نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی گروه جفرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مکان‌یابی، مسئله‌ای با اهمیت در تمامی انواع کسب‌وکارها است. تصمیمات مربوط به مکان شعب بانک به‌علت نقش استراتژیک آن‌ها، مرحله مهمی در طول حیات بانک به‌حساب می‌آید. در تحقیق حاضر که با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی شعب بانک رفاه در شهر اهواز صورت گرفته است، از طریق مرور مطالعات پیشین و مصاحبه با مدیران شعب بانک، عوامل مؤثر بر تعیین مکان شعب استخراج شدند. جهت شناسایی روابط میان عوامل روش دیماتل مورد استفاده قرار گرفت و سپس با به‌کارگیری روش ترکیبی جدید دیماتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) اوزان نسبی عوامل جهت اولویت‌بندی آن‌ها محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که عوامل نزدیکی به شعب (بانک‌های خودی و رقیب) و نزدیکی به خدمات و تسهیلات شهری از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین معیار ویژگی‌های جمعیتی تأثیرگذار بوده و سه معیار خدمات و تسهیلات شهری، ترافیک و رقابت (نزدیکی به بانک‌های خودی و رقیب) را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 2
  • - - 3
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -