کلیدواژه‌ها = منابع پشیمانی
ارزیابی اثر منابع پشیمانی، مقایسه اجتماعی و پشیمانی بر واکنش-های مشتری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 4-4

10.34785/J018.2022.024

شهریار عزیزی؛ صالح قرشی؛ سلمان عیوضی نژاد