کلیدواژه‌ها = پیامدهای استعاره‌های دیداری
ارائه الگوی پیامدهای استعاره های دیداریِ تبلیغات تعاملی بر رفتار مصرف کنندگان با استفاده از تکنیک دلفی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 185-213

10.34785/J018.2022.023

نرگس صدیقیان؛ فیروزه حاجی علی اکبری؛ هما درودی؛ فرشته لطفی زاده