کلیدواژه‌ها = مشتریان
رابطه بازی وارسازی، درگیری با برند و ارزش برند از منظر مشتریان

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 88-112

10.34785/J018.2022.008

کبری بخشی زاده برج؛ بهاره هشیار مقدم؛ رقیه صالحیان فرد


ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 215-232

10.34785/J018.2022.115

محمد خراسانی؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی