کلیدواژه‌ها = شخصیت برند
تعداد مقالات: 2
2. اولویت بندی عوامل تبیین کننده ارتقاء شخصیت برند با روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 134-148

سعید میر؛ علی رشیدپور