کلیدواژه‌ها = داده بنیاد"
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تا کید بر اصالت برند در رفتار خرید آنلاین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

خاطره پوراسدالهی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی