کلیدواژه‌ها = پاسخ مشتری
تعداد مقالات: 2
تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 105-124

10.34785/J018.2019.420

مجید محمدشفیعی؛ یزدان رحمت آبادی؛ امید سلیمان زاده


طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 287-309

10.34785/J018.2019.755

سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری