نویسنده = فیروزه حاجی علی اکبری
ارائه الگوی پیامدهای استعاره های دیداریِ تبلیغات تعاملی بر رفتار مصرف کنندگان با استفاده از تکنیک دلفی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 3-3

10.34785/J018.2022.023

فیروزه حاجی علی اکبری؛ نرگس صدیقیان؛ هما درودی؛ فرشته لطفی زاده