نویسنده = ���������� �������������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 215-232

10.34785/J018.2022.115

محمد خراسانی؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی