نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر جامعه برند مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر بشارت برند از طریق تقویت اعتماد به برند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 24-47

10.34785/J018.2020.736

بهزاد سنجری نادر؛ فتانه یاراحمدی؛ حسین بلوچی