نویسنده = �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی عوامل تبیین کننده ارتقاء شخصیت برند با روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 134-148

10.34785/J018.2019.978

سعید میر؛ علی رشیدپور