نویسنده = ���������� ���������� ��������
نقش عوامل ساختاری کمپین های بازاریابی علت محور در پاسخ مصرف کنندگان

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 149-173

10.34785/J018.2019.852

مرتضی سلطانی؛ اسدالله کردنائیج؛ حمید ایوبی یزدی