نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثّر بر خودانگاره و تأثیر آن در خرید کالای لوکس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

حسین نوروزی؛ الهام رضائی