بررسی اثرات انحصار دولتی در بازار و بازاریابی محصول گندم: کاربرد ماتریس تحلیل سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد ک شاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

بازار و بازاریابی محصول گندم ایران در انحصار دولت است. هدف اساسی دخالت دولت در بازار از یک طرف تقویت عرضه داخلی و امنیت غذایی از طریق سیاس تهای حمایتی و از طرف دیگر استفاده از عرضه خارجی در صورت لزوم از طریق واردات به منظور حفظ ثبات قیمتی است. باوجود این، معلوم نیست دولت در رسیدن به اهداف فوق تا چ ه میزان موفق بود هاست. مطالعه حاضر، درصدد بررسی دستاوردهای دخالت دولت در بازار گندم با استفاده از الگوی ماتریس تحلیل سیاستی است. داده های مورد استفاده عمدتا از بانک اطلاعات طرح هزینه محصولات زراعی وزارت جهاد کشاورزی بدست آمد. نتایج مطالعه نشان داد دخال تهای دولت در بازار، ضمن افزایش عرضه داخلی و بهر هوری فیزیکی موجب افزایش سودآوری کشت این محصول و درنتیجه بهبود رفاه تولیدکنندگان آن شده است. با وجود این، در مجموع دخال تهای دولت در بازار و بازاریابی گندم، با لحاظ هزینه های واقعی براساس قیم تهای جهانی، موجب افزایش رفاه مصرف کنندگان و رفاه کل جامعه نشده است. بعلاوه، دخال تهای دولت موجب تقویت قدرت رقابتی و بهبود معیارهای مزیت نسبی نشد هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسنده [English]

  • Mahmood Hajrahimi
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1