بررسی میزان اثر ویژ گی های سنتی و مجازی بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی (به تفکیک مشتریان سنتی و مجازی در بانک ملی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان اثر ویژگ یهای سنتی و ویژگ یهای مجازی بانک ملی ایران بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی به تفکیک مشتریان سنتی و مجازی این بانک است. بدین منظور در بعد ویژگ یهای سنتی دو شاخص اندازه بانک و شهرت بانک، در بعد ویژگ یهای مجازی چهار شاخص امنیت ادراکی، رعایت حریم شخصی، مفیدبودن و سهولت استفاده بر اساس پژوهش یاپ و همکاران ) 2009 ( مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین در بخش بعدی مدل مفهومی پژوهش نقش اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی بر تمایل به پذیرش بانکداری الکترونیکی در بانک ملی ایران مورد بررسی قرار گرفت.پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است و از نظر گردآوری داد ههای مورد نیاز از نوع توصیفی- همبستگی م یباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان بانک ملی در شهرستان سنندج بوده و در میان 150 نفر پرسشنامه میان اعضای نمونه 8 نتایج تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه فرضیه فرعی پژوهش مورد / توزیع و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نر مافزار لیزرل 8 0 اعتماد به بانکداری الکترونیکی بر تمایل به پذیرش بانکداری / تأیید قرار گرفت هاند که در میان ضرایب مسیر مربوط به این سه فرضیه، تأثیر 83 مربوط به فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری میان t الکترونیکی بانک ملی ایران جالب توجه بود. همچنین نتایج مربوط به آزمون اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان سنتی و مجازی بانک ملی وجود داشت که بر اساس این نتایج، چندین پیشنهاد ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mosavi Jad 1
  • Saeed Asadi 2
  • Seida Pouran Shirvani 3
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1