خرید آنی در محیط خرده فروشی در چارچوب مدل SOR مورد مطالعه: فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری بازاریابی بی نالملل دانشگاه سمنان

چکیده

خرید آنی یکی از جنب ههای مهم در رفتار مصر فکننده در محیط بازار م یباشد. با توجه به اینکه خرید ناگهانی منبع مهمی برای درامد خرده فروشان م یباشد و 30 تا 40 درصد از خریدها در خرد هفروش یها را م یتوان به عنوان خرید ناگهانی طبق هبندی نمود. این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی تأثیر و ادبیات تحقیق خرید آنی انجام شده است. در این مطالعه به بررسی رابطه SOR غیرمستقیم محیط خرد هفروشی بر خرید آنی با بهره بردن از مدل میان محر کهای بیرونی )محیط عمومی داخلی، متغیرهای انسانی، متغیرهای چیدمان و طراحی، متغیرهای نقطه خرید و دکوراسیون، متغیرهای بیرون فروشگاهی( واکن شهای هیجانی مثبت در مصر فکننده و خرید آنی پرداخت هشده است. روش تحقیق در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داد هها توصیفی - پیمایشی م یباشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مصر فکنندگان خانم فروشگا ههای لوازم آرایشی و بهداشتی تهران بوده حجم نمونه نیز برابر 192 نفر از مصر فکنندگان خانم فروشگا ههای لوازم آرایشی و بهداشتی تهران م یباشد و نرخ پاس خدهی 96 % است؛ Smart 21 و IBM SPSS از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داد ههای اولیه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داد هها با بهر هگیری از نر مافزار های بوده و نتایج حاکی از آن است که رابط های مثبت میان ادراک مصر فکننده از ویژگ یهای محیط خرد هفروشی )عوامل ذکرشده( و واکنش PLS هیجانی مثبت به این ویژگ یها وجود دارد. علاوه بر آن، میان واکنش های هیجانی مثبت به ویژگ یهای محیط خرد هفروشی و رفتار خرید آنی نیز رابط های مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • Morteza Maleki 1
  • Zeinab Karimnia 2
  • Mehdi Dehghani 3
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1