مدل یابی ساختاری تفسیری جهت تبیین رفتار مصرفی خبرگان دانشگاهی در شرایط بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/cbsj.2023.62741

چکیده

در عصر جدید و هزاره سوم بحران ها واقعیتی جدایی ناپذیر از ماهیت درونی سازمان ها شده اند. بحران ها در واقع در اثر رخ داد ها و عوامل طبیعی و غیر طبیعی پدید می آیند و زیان و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کنند که این امر می تواند رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با تاکید بر استراتژی ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. که به روش ساختاری تفسیری اجرا شده است. جامعه آماری، شامل استادان دانشگاه و دستگاه های اجرایی استان در حوزه و ماموریت مدیریت بحران به عنوان خبرگان پژوهش بوده است، که رفتار مصرفی آنان در شرایط بحران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که در بالاترین سطح(سطح اول)بعد عوامل اقتصادی قرار گرفته است که کمترین نفوذ به دیگر عوامل را داراست.بعد عوامل روانشناختی در پایین‌ترین سطح(سطح چهارم) قراردارد که همانند سنگ زیر بنایی مدل عمل می‌کند، بنابراین بروز رفتار مصرف کننده در جامعه آماری مورد اشاره در شرایط بحران به شدت تحت تاثیر عوامل روانشناختی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretive structural modeling to explain the consumption behavior of academic experts in crisis situations

نویسندگان [English]

  • Hassan Alvedari 1
  • seyed shahram kahrizi 2
1 Associate Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD student, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the new era and the third millennium, crises have become an inseparable reality from the internal nature of organizations. Crises are actually caused by natural and unnatural events and factors, and they inflict damage on a human community or community, which can affect consumer behavior. This research is applied in terms of purpose and with emphasis on a combination strategy of successive exploratory type. Which is implemented by interpretive structural method. The statistical population included university professors and the executive organs of the province in the field and mission of crisis management as research experts, whose consumption behavior in crisis situations has been studied. Findings showed that at the highest level (first level) is the economic factors that have the least influence on other factors. After psychological factors are at the lowest level (fourth level) which acts as the foundation stone of the model, so the behavior Consumers in the statistical community mentioned in crisis situations are strongly influenced by psychological factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • crisis
  • interpretive structure
  • earthquake