شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مصرف-کنندگان خدمات حسابرسی مستقر در بانک‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان ، سنندج ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان ، سنندج ، ایران

چکیده

ارزش نهایی فعالیت حسابرسی کمک به مشتریان خدمت برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می‌باشد. کیفیت حسابرسی که تعیین‌کننده عملکرد حسابرسی است، تابع عوامل متعددی است، بنابراین هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش پژوهش، پیمایشی است. داده‌های موردنیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. همچنین برای رسیدن به هدف پژوهش، 29 متغیر مربوط به کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان این خدمات شناسایی و به 3 مؤلفه تقسیم شده است. آزمودنی‌های این پژوهش شامل مدیران اعتبارات مستقر در بانک‌های کشور است طبق روش نمونه‌گیری تعداد 123 نفر از مدیران اعتبارات بانک‌های کشور به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و با استفاده از روش تحلیل عاملی فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ارزش‌های اخلاقی بیشترین تأثیر و صلاحیت و شایستگی کمترین تأثیر را بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه مشتریان خدمات می‌گذارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Quality of Auditing from the Perspective of Consumers of Audit Services based in Iranian Banks

نویسندگان [English]

  • Reza Jamei 1
  • Niloufar Mohammadi Kelareh 2
1 Associate Prof, & ICPA, Faculty of Accounting, University of Kurdistan (UOK), Sanandaj, Iran
2 M.A. Accounting, Faculty of Accounting,University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The ultimate value of an audit activity is to help consumers identify the quality of information received. The quality of audit that determines the performance of an audit is subject to a number of factors, Therefore, the purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the quality of auditing from the perspective of consumers of these services. This research is an applied research and a survey based on the research method. Also, to achieve the purpose of the study, 29 variables related to audit quality were identified from the perspective of consumers of these services and divided into 3 components. The subjects of this study included credit managers based in Iranian banks. Finally, 123 credit managers of banks in the country were selected. SPSS software was also used for data analysis using factor analysis of research hypotheses. The results show that ethical values have the most influence and competence and competence have the least impact on audit quality from the viewpoint of consumers of these services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Qualification
  • Ethical Values
  • Auditor Experience
  • Audit Customer Services
ابراهیمی­مند، مهدی و سجادی، حسین (1384). عوامل افزایش استقلال حسابرس. بررسی حسابداری و حسابرسی. 12 (40)، 61-80.
اعتمادی، حسین و عبدلی، لیلا (1396). کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت‌های مالی. دانش حسابداری مالی 4 (4)، 23-43.
حجتی، صادق و سعیدی، پرویز (1398). نقش و جایگاه خدمات غیر حسابرسی بر کیفیت حسابرسی. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی. 3(3).
خالوزاده‌مبارکه، سجاد؛ مانیان، امیر و حسنقلی‌پوریاسوری، طهمورث (1398). طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه‌های اجتماعی .مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(1)، 287-309.
خدادادی، ولی؛ ویسی، سجاد و چراغی­نیا، علی (1395). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه. بررسی­های حسابداری. 3(11)، 45-64.
دریائی، عباسعلی و عزیزی، اکرم (1397). رابطه اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی (با توجه به‌ نقش تعدیل‌کننده شک و تردید حرفه‌ای). دانش حسابداری مالی، 5(1)، 79-99.
رویایی، رمضانعلی و محمدی، مهدی (1394). اخلاق و حرفه‌ای‌گرایی در حسابداری: مفاهیم بنیادی، نظام‌های اخلاقی، چارچوب تحلیلی، بررسی موارد خاص. انتشارات کتابخانه فرهنگ. چاپ سوم.
ستایش، محمدحسین و صیادی، لیدا (1396). بررسی رابطه بین جریان‌های نقد آزاد مازاد و مدیریت سود با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). پیشرفت‌های حسابداری، 9 (1)، 67-97.
صالحی، الله‌کرم؛ بزرگ‌مهریان، شاهرخ و امینی، امین (1395). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود (مطالعه موردی: شرکت­های درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 5(20)، 47-60.
طاهری­فرد‌پیله­رود، مینا (1394). رابطه تعالی معنوی و تعهد اخلاقی باسلامت روان در دانشجویان متاهل. دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیاب­های اجتماعی و فرهنگی ایران. قم. مرکز مطالعات و تحقیات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
عباس‌زاده، حسن؛ عالم‌تبریز، اکبر؛ ایران‌دوست، منصور و صلواتی، عادل (1398). برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور. مطالعات رفتار مصرف‌کننده. 6(1)، 193-211.
فروغی، داریوش و اسگری‌ارجنگی، مجتبی (1396). بررسی شکاف انتظارات حسابرسی در زمینه کشف تقلب در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی. 17 (68). 63-82.
مجتهدزاده، ویدا و آقایی، پروین (1383). عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 11  (4).
محقق‌نیا، محمدجواد و ناصری، کامران (1392). اخلاق حسابداری با تاکید بر دیدگاه اسلامی، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد،
منتقمی، عزیزالله (1393). اهمیت تظاد منافع در شرکت­ها در چهارجوب تئوری نمایندگی و نظام حاکمیت شرکتی. دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد.
مهدوی، غلامحسین و رستگاری، نجمه (1397). کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی. مدیریت دارایی و تأمین مالی 6 (3)، 117-132.
مهدوی، غلامحسین و زمانی، رضا (1397). تآثیر ویژگی­های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 570-555.
Abaszadeh, H., Alamtabriz, A., Irandost, M., & Salavati, A. (2019). Branding to create consumer value in the country's banking system. Consumer Behavior Studies Journal, 6(1), 193-211. (in Persian).
Aghaei, P., & Mojtahedzadeh, V. (2004). Factors Influencing Independent Audit Quality From the Perspective of Independent Auditors and Users, Accounting and auditing reviews, 11(4). (in Persian).
Astami, E. W., Rusmin, R., Hartadi, B., & Evans, J. (2017). The role of audit quality and culture influence on earnings management in companies with excessive free cash flow: Evidence from the Asia-Pacific region. International Journal of Accounting & Information Management, 25(1), 21-42.
Bell, T. B., Causholli, M., & Knechel, W. R. (2015). Audit firm tenure, non‐audit services, and internal assessments of audit quality. Journal of Accounting Research53(3), 461-509.
Bruynseels, L., Knechel, W. R., & Willekens, M. (2011). Auditor differentiation, mitigating management actions, and audit-reporting accuracy for distressed firms. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30(1), 1-20.
Daryaei, A., & Azizi, A. (2018). The Relationship between Auditors' Ethics, Experience, and Professional Qualification with Audit Quality (Given the Moderating Role of Professional Doubts). Knowledge of financial accounting, 5(1), 79-99. (in Persian).
Ebrahimimand, M., & Sajadi, H. (2005). Increasing Independent Auditor Independence. Accounting and auditing reviews, 12(2), (in Persian).
Etemadi, H., & Abdoli, L. (2017). Quality of Audit and Fraud in Financial Statements.Knowledge of financial accounting, 4(4), 23-43. (in Persian).
Foroughi, D., &  Asgariargangi, M. (2017). Investigating the Audit Expectations Gap to Detect Fraud in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Knowledge of financial accounting, 68, 63-82. (in Persian).
Furiady, O., & Kurnia, R. (2015). The effect of work experiences, competency, motivation, accountability and objectivity towards audit quality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211, 328-335.
Gonthier‐Besacier, N., Hottegindre, G., & Fine‐Falcy, S. (2016).Audit Quality Perception: Beyond the ‘Role‐Perception Gap’. International Journal of Auditing, 20(2), 186-201.
Hojati, S., Saeedi, P. (2019). The Role and Position of Non-Audit Services on Audit Quality. Research in Accounting and Economics, 1(6), 29-35. (in Persian).
Khalozadeh, S., Manian., A & Hassan gholi pour,T. (2019). Designing a Customer Experience and Response Promotion Model Using Social Media Marketing. Consumer Behavior Studies Journal, 6 (1), 287-309. (in Persian).
Khodadadi, V., Veisi, S., & Cheraghinia, A. (2016). Investigating the relationship between audit quality and capital structure. Journal of Accounting Reviews, 3(11), 45-64. (in Persian).
Kwon, S. Y., Lim, Y., & Simnett, R. (2014). The effect of mandatory audit firm rotation on audit quality and audit fees: Empirical evidence from the Korean audit market. Auditing: A Journal of Practice & Theory33(4), 167-196.
Libby, R., & Frederick, D. M. (1990). Experience and the ability to explain audit findings. Journal of accounting research, 348-367
Ma, Z., Wu, L., Zhang, J., & Zhou, K. (2017). Sentiment and Audit Quality.
Mahdavi, G, h., & Rastegari, N., (2018).The relationship between audit quality and financing constraints in listed companies in Tehran Stock Exchange. Asset Management and Financing, fall 2018, 6(3), 117-132. (in Persian).
Mahdavi, G, H., & Zamani, R. (2018). The Influence of Individual Characteristics of Auditors on Their Job Satisfaction. Knowledge of auditing, 18(71), 47-56. (in Persian).
Mohagheghnia, M, J., & Naseri, K. (2013). Accounting ethics with emphasis on Islamic view. Iranian Accounting Conference. (in Persian).
Montaghemi, A. (2014). The Importance of Conflicts of Interest in Firms in the Framework of Theory of Representation and Corporate Governance. National Conference of Approach to Accounting, Management & Economics, (in Persian).
Omar, N., & Ahmad, Z. (2014). The Relationship Among Ethical Climate, Job Satisfaction, Organizational Commitment, and External Auditor's Turnover Intention. Journal of Modern Accounting and Auditing, 10(2), 164.
Royai, R, A., & Mohammadi, M. (2015). Fundamental concepts, ethical systems, analytical framework, case studies. Ethics and Professionalism in Accounting. Culture Library Publications 317. (in Persian).
Salehi, A., Bozorgmehrian, S., & Amini, A. (2016). Investigating the Impact of Audit Quality on Profitability. 5(2), 47-45. (in Persian).
Sarwoko, I., & Agoes, S. (2014). An empirical analysis of auditor's industry specialization, auditor's independence and audit procedures on audit quality: evidence from indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 271-281.
Setayesh, M., & Sayadi, L. (2017). Investigating the Relationship between Free Cash Flow and Earnings Management with Emphasis on the Moderating Role of Evidence-Based Audit Quality in the Tehran Stock Exchange. (in Persian).
Taherifardpilehrud, M. (2015). The Relationship between Spiritual Excellence and Moral Commitment with Mental Health in Married Students. Second Scientific-Educational Conference on Educational and Psychological Sciences of Iranian Social and Cultural Injuries, Qom. (in Persian).