بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بازاریابی رابطه مند در بانکهای تجاری استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

امروزه با گسترش روز افزون صنایع خدماتی، موضوع بازاریابی رابطه مند برای حفظ و جذب مشتریان و برآورد نیازها و خواسته های آنها به مسئلة مهمی برای سازمان ها از جمله بانکهای تجاری تبدیل شده است. تلاش های فراوان سازمان ها در این حوزه، شاهدی بر این ادعاست. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتار فرانقش می تواند امر بازاریابی رابطه مند را در سازمانها تسهیل نماید. برای بررسی این ادعا در تحقیق حاضر تلاش شده است تا رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بازاریابی رابطه مند در بانکهای تجاری استان کردستان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. برای این منظور تعداد 320 نفر از کارکنان بانکهای تجاری استان اعم از بانکهای خصوصی و دولتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. با توجه به اینکه تحقیق از حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جهت تعین ارتباط بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی  پیرسون و برای تعین سهم هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر بازاریابی رابطه مند در بانکهای تجاری از برازش مدل رگرسیونی و تحلیل مسیر بهره گرفته شده است.      نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد رابطه معناداری بین ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی و بازاریابی رابطه مند در بانکهای تجاری استان کردستان وجود دارد. در این راستا وفاداری سازمانی ، اطاعت سازمانی و خود توسعه ای کارکنان بیشترین تاثیر را در تسهیل بازاریابی رابطه مند دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey relationship between relationship marketing and Organizational citizenship behavior in commerce banks in Kurdistan province

نویسنده [English]

 • Freydoon Ahmadi
چکیده [English]

Todays by increasing service industries, relationship marketing for absorbs and maintaince costumer and prepare their needs and wants for organization spatial for commerce banks is very important. Many attempted is done in these filed are documents for this phenomena. Organizational citizenship behavior as extra role cans facilate relationship marketing in organizations. For survey these claim in current study is attempted study relationship between relationship marketing and OCB   in commerce banks in Kurdistan province. For access to this aim 320 people of bank personnel is selection as sample. This study is applied and descriptive study and for data collecting is used of questionnaire instrument. For determining relationship between RM and OCB is used of Pearson correlation test. Also for determining the share of OCB dimensions impact on MR is used of anticipate regression and path analysis.   The results of this study is indicated there are meaningful relationships between OCB and MR. also dimensions of OCB such as organizational loyalty, organizational obedience and self development have main impact on MR in commerce banks in Kurdistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Relationship marketing
 • organizational citizenship behavior
 • commerce banks
 • Kurdistan province
 1. Amini, Mohammad Taghi, sohrabi,shahab (2010). Impact of gender on customer loyalty by relationship marketing approach, development management journal, vol.4, No4, pp.73-83.
 1. Anderson, E. W and Weitz, B. (1989) «Determinants of continuity in conventional industrial channels dyads», Marketing Science, Vol. 8, No. 4, pp. 310-23.
 2. Anderson, J. C. and Narus, J. A. (1990) «A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships», Journal of Marketing, Vol. 54, No. 1, pp. 42-58.
 3. Barnard, C. I. (1938); The functions of the executive, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 4. Bateman, T.S., and Organ, D.W. (1983); "Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship", Academy of Management Journal, 26, pp. 587-595.
 5. Berry, L.(1983) L: Emerging perspective on services marketing, American marketing Association, Chicago, IL.
 6. Borman, W. C., and Motowidlo, S. J. (1993); "Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance", In N. Schmitt and W. Borman (Eds.), Personnel selection in organizations, pp. 71-98. New York: Jossey Bass.
 7. Carmen. B & Armario, Enrique & Ruiz, David's. (2004),"The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty", international journal of Service industry management, Vol.15 No.1,pp 276-282
 8. Dwyer, F. R and Schurr, P. H. and Oh, S. (1987) «Developing Buyer-Seller Relationships», Journal of Marketing, Vol. 51, pp. 11–27.
 9. George, J. M., and Brief, A. P. (1992); "Feeling good -doing good: A conceptual analysis of the mood at work-organizational spontaneity relationship", Psychological Bulletin, 112, pp. 310-329.
 10. George, J. M., and Jones, G. R. (1997); "Organizational spontaneity in context", Human Performance, 10, pp. 153-170.
 11. Graham, J. W. (1989); "Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, operationalization, and validation", Unpublished Working Paper, Loyola University of Chicago, Chicago, IL.
 12. Gronroos, C. (1994) «From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing», Management Decision, Vol. 32, No. 2, pp. 4-20.
 13. Hunt, S. D. and Arnett, D. B and Madhavaram, S. (2006) «The explanatory foundations of relationship marketing theory», Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 21, No. 2, pp.72–87.
 14. Katz, D. (1964); "Motivational basis of organizational behavior", Behavioral Science, 9, pp. 131-146.
 15. Katz, D., and Kahn, R. L. (1966); The Social Psychology of Organizations, New York: John Wiley.
 16. Kotler, P and Armstrong, G. and Saunders, J and Wong, V (1999) Principles of marketing, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New
 17. Law, A. K. Y and Hui, Y. V and Zhao, X (2004) «Modeling repurchase frequency and customer satisfaction for fast food outlets», International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 21, No. 5, pp. 545-563.
 18. Mackenzie, S.B., Podsakoff, P.M, and Fetter, R. (1993); "The impact of organizational citizenship behavior on evaluations of salesperson performance", Journal of Marketing, 57 (70).
 19. Molina, A and Martin-Consuegra, D and Esteban, A. (2007) «Relational benefits and customer satisfaction in retail banking», International Journal of Bank Marketing, Vol. 25, No. 4, pp. 253-271.
 20. Morgan, R. M and Hunt, S. D. (1994) «The commitment-trust theory of relationship marketing», Journal of Marketing, Vol. 58, No. 3, pp. 20-38.
 21. Ndubisi, N. O and Wah, C. K. (2005) «Factorial and discriminant analyses of the underpinning of relationship marketing and customer satisfaction», International Journal of bank marketing, Vol. 23, No. 7, pp. 542.
 22. Organ, D. W. (1988); Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington, MA: Lexington Books.
 23. Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Beth Pain, J., and Bachrach. D.G. (2000); "Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research", Journal of Management, 26 (3), p. 513.
 24. Sin, L. Y. M and Tse, A. C. B. and Yau, O. H. M. and Lee, J. S. Y and Chow, R. (2002) «The effect of relationship marketing orientation on business performance in a service-orientedeconomy », Journal of Service marketing, Vol. 16, No. 7, pp. 656-676.
 25. Smith, J. B and Barclay, D. W. (1997) «The Effects of Organizational Differences and Trust on the Effectiveness of Selling Partner Relationships», Journal of Marketing, Vol. 61,pp. 3-21.
 26. So, S. L. M. and Speece, M. W. (2000) «Perceptions of relationship marketing among account managers of commercial banks in a Chinese environment», International Journal of Bank Marketing, Vol. 18, No. 7, pp. 315-327.
 27. Vasudevan, H and Gaur, S. S and Shinde, R. K. (2006) «Relational switching costs, satisfaction and commitment A study in the Indian manufacturing context», Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 18, No. 4, pp. 342-353.
 28. Williams, L. J., and Anderson, S. E. (1991); "Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors", Journal of Management, 17, pp. 601-617.
 1. Fatahi, Mehdi and Azami, Amir (2008). Organizational citizenship behavior: Identification, creating factors, outcomes and prepare a model, First national conference of OCB, Tehran university, management faculty.
 1. Ranjbaran, Bahram and Barari Mojtaba (2009). Impact of buildings of Relationship marketing on costumer loyalty in private and public banks, business journal, vol.1, No2, pp.83-90.
 2. Ranjbaran, Bahram and Barari Mojtaba (2009). Relationship marketing, Approaches for development of costumer satisfaction, executive management journal, vol.9, No2, pp.45-65.
 1. Syed Javadain , sayed Reza ; Rayej , Hamze ; Aghamiri , sayed ali and yazdani hamidreza (2010), internal marketing, for improvement of organizational citizenship behavior and service quality , Modares journal , vol.14, No2, pp.59-75