بررسی رابطه بازاریابی اثربخش و هوش رقابتی در باشگاه های ورزشی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، بازاریابی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هوش رقابتی و بازاریابی اثر بخش در باشگاه های ورزشی استان البرز است که بعد از بررسی ارتباط، سهم هریک ار مؤلفه های هوش رقابتی را در پیش بینی بازاریابی اثر بخش بدست آوردیم. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است . جامعه آماری مدیران باشگاه های ورزشی استان البرز است تعداد  152 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. و تعداد 134 پرسشنامه برگشت داده شد. پرسشنامه تحقیق 36 سؤال دارد. 21  سؤال مربوط به هوشمندی رقابتی و 15 سؤال مربوط به اثربخشی بازاریابی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار SPSS16 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش رقابتی و ابعاد آن با بازاریابی اثر بخش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین مدیران باشگاه های ورزشی بانوان و آقایان تفاوت معناداری در هوش رقابتی و بازاریابی اثربخش وجود دارد. از نتایج به دست آمده از این پژوهش روشن می شود که با افزایش موارد استفاده مدیریت از متغیرهای چهارگانه هوش رقابتی (فرصت های بازار، آگاهی از مخاطرات رقبا، آگاهی از تهدیدات رقبا، آسیب پذیری کلیدی) عملکرد باشگاه ها در جهت ارایه خدمات به مشتریان، دسترسی به هدف های تبیین شده و پیشی گرفتن از رقبا بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between effective marketing and competitive intelligence of sport clubs in Alborz Province

نویسندگان [English]

 • karim Zohrevandian 1
 • Farid Mohammadzadeh 1
 • Esfandiar Khosravizadeh 2
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between competitive intelligence and marketing effectiveness of sport clubs in Alborz Province. After examining the relationship, the contribution of each component of competitive intelligence for prediction of marketing effectiveness was obtained. The research method was descriptive and correlational . The statistical populations were managers of sports clubs in Alborz Province. 153 subjects were selected. And 134 questionnaires were returned This questionnaire had 36 questions. 21 questions were related to competitive intelligence and 15 questions was related to marketing effectiveness. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics were analyzed by SPSS16. Results showed that there is a positive and significant relationship between competitive intelligence dimensions and marketing effectiveness. There is a significant difference between competitive intelligence and marketing effectiveness of male and female managers. Finding of this research clarifies that managers with using quadripartite variables of competitive intelligence (market opportunities, awareness of the competitors dangers, awareness of the competitors threats, key vulnerabilities) can improve the club's performance for offering services to customers, Achieving to stated goals and proceeding of their competitors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • competitive intelligence
 • marketing effectiveness
 • sports clubs
 1. Ahiauzu AI,NwokahوNG,(2008).“Managerial competency and Marketing effectiveness in corporate organizations in Nigeria”. J. Manag. Dev., 27(8) 58-87.
 2. Ardeshiri Cham,A.,)2009)Explain the four food industries competitive intelligence capabilities, Fourth International Conference on Strategic Management.[Persian].
 3. Chavshi,K.Javadi Pourfar,M.(2012) Investigation of the relationship between competitive intelligence and performance of listed companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Business Management , 9 , 81-97 [Persian].
 4. David, F.( 2000)." Strategic Management", Translated by Mohammad Ali Parsaeian and Sayed Mohammad Earabi. Pajoheshhai e Farhangy , Tehran , Seventh Edition , 240-247. [Persian].
 5. Fourie,W.,&Gendall,P.(1998).Competitive Intelligence and its Relationship to Company Performance. Proceedings of ANZMAC Conference'98:Australian&New Zealand Marketing Academy.
 6. Fyall Alan, Appiah-Adu KSingh S (2001). “Marketing effectiveness and business performance in the financial services industry”, J. Serv.Mark.15(1): 18-34
 7. Hosseini ,S.Panahi, M (2007 ) Creating competitive advantage in the industry key success factors approach ) Iranian tile industry case study ,Journal of Business Research, 45, 145-175[Persian].
 8. Javid ,S.,( 2009) Effects of competitive intelligence on customer satisfaction in service organizations,( Case Study : Iranian Bank), http://marketingarticles.ir. [Persian].
 9. Mehri ,A.Khodadad , S. (2005) model of competitive advantage for the automotive industry in Iran. Journal of Agricultural Science , No. 2 , 189-2112. [Persian].
 10. Piraysh, R..Alipour,V,.( 2012). Examine the relationship between competitive intelligence and effectiveness of marketing strategies among public and private banks in Zanjan province. Journal of Business Management , Volume 4, Issue 12 , pp. 1-18. [Persian].
 11. Roitner,A.(2008). Competitive Intelligence in Austria: An empirical Study (Master dissertation) Retrieved from Wien University Dissertations and Theses database. (AC No. AC06805206)
 12. Rosta,A.;Venus,D, & Ebrahimi,A.(2001) Marketing Management. Samt publication, Tehran.[Persian].
 13. Wright, S., Picton D., & Callow, J. (2002). Competitive intelligence in the UK firm: A typology. Marketing intelligence and Planning, 20(6),349-360

Rouach,D.,&Santi,P.(2001).Competitive Intelligence Adds Value:Five Intelligence Attitudes. European Management Journal, 19(5), 552-559. available at www.sciencedirect.com