بررسی راهبردهای رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران.

2 استادیار،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی،واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

بسیاری از کارآفرینان، سیاست گذاران و محققان ،رشد کسب و کار را به عنوان یک پیامد کلیدی از شرکت های جدید و جوان در نظر می گیرند. اما چرا بعضی از شرکت ها همچنان به ایجاد اشتغال و پیدا کردن راه حل های نوآورانه برای مشکلات قدیمی ادامه می دهند.در حالیکه دیگر شرکت ها کوچک باقی می مانند.درک بهتر عوامل مهم بر رشد زنان کارآفرین، به آنها برای موفقیت در کسب و کار خود کمک خواهد کرد. 
روش پژوهش : پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد داده بنیاد برای شناسایی راهبردهای مؤثر بر رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان است. جامعه آماری شامل کارآفرینان زن در استان های گیلان،خراسان،مرکزی،کردستان و کرمان ، از 5 منطقه جغرافیایی (شمال،جنوب،شرق، غرب و مرکز )ایران در سال 1397 می باشد.نمونه آماری بصورت هدفمند شامل 15 نفر از زنان کارآفرین از 5 استان انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری در سه مرحله (باز،محوری و انتخابی) انجام شد .
یافته ها: نتایج این پژوهش شناسایی مجموعه ای از راهبردهای موثر بر رشد کسب و کار ها می باشد.که عبارتند از « راهبردهای بازاریابی (توسعه بازار،توسعه محصول،نفوذ در بازار،تمایز و تنوع گرایی) راهبرد شیوه های کسب و کار (مشتری مداری، آموزش ،استفاده از فناوری روز،شبکه سازی و چابکی ) و راهبرد گرایش کارآفرینانه (گرایش نوآوی،ریسک پذیری و پیش فعالی ) و در نهایت مدل مفهومی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Strategies for growth Iranian Women's Small and Medium enterprises Market

نویسندگان [English]

  • Shahla Salouneh 1
  • Parviz Saketi 2
  • Katayun Purmahdi 3
1 Ph.D. Candidate in Entrepreneurship , Department of Entrepreneurship , Qazvin Branch, Islamic Azad University ,Qazvin , Iran
2 Assistant Professor ,Department of Management and Educational Planing,University of Shiraz, Shiraz ,Iran
3 Assistant Professor,Department of Public Administration ,South Tehran Branch ,Islamic Azad University ,Tehran ,Iran
چکیده [English]

Many entrepreneurs,policy makers and researchers consider business growth as a key outcome for new and young firms. Why do some companies continue creating jobs and finding innovative solutions for old problems .While other companies remain small . A better understanding of important factors of growth, helps Entrepreneur women and investors succeed in their business. 
Design/methodology/approach- This study is a qualitative study with a foundation data approach, to identify strategies that influence the growth of women's small and medium business market. The statistical population consisted of female entrepreneurs in The statistical population includes female entrepreneurs in Guilan, Khorasan, Markazi, Kurdistan and Kerman provinces from five geographical regions (north, south, east, west and center) of Iran .The statistical sample consisted of 15 female entrepreneurs from 5 provinces of Iran. Needed information of the study is gathered through a semi-structured interview with 15 entrepreneur women around five provinces of the country in various industries. Utilizing three coding stages ( open, axial and selective).
Findings-The results of this study identify a set of strategies that are effective on business growth. These include marketing strategies (market development, product development, market penetration, differentiation, and diversification). The strategy of business practices( Customer orientation, training, use of modern technology, networking and agility) and entrepreneurial orientation strategy (innovation orientation, risk taking and pre-activation) and and eventually a conceptual model is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Women's Entrepreneurship
  • " Small and medium businesses"
  • "Women's Business Growth Strategies"
ایمان، محمدتقی (1393). روش‌شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کردناییج، اسدالله؛ فرخ، شیما؛ خدادادحسینی، سیدحمید و زالی، محمد (1396). شناسایی الگوی رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران با استفاده از نظریه برخواسته از داده‌ها. توسعه کارآفرینی، 10(3)، 457-475.
Achtenhagen, L., Naldi, L., & Melin, L. (2010). Business growth do practitioners and scholar really talk about the same thing?. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(3).289-316.
Adomako,S.(2016).Entrepreneurial Passion and Small Business Growth in Ghana(the degree of Doctor of Philosophy in Management ) , Warwick Business School, University of Warwick
Ahmad, N. H. (2007). A cross cultural study of entrepreneurial competencies and entrepreneurial success in SMEs in Australia and Malaysia.Unpublished PhD Thesis, University of Adelaide, South Australia .
Akgun, A. E., Lynn, G. S., & Byrne, J. C. (2004). Taking the guesswork out of new product development: how successful high-tech companies get that way. The Journal of Business Strategy,25( 4),41-47.
Alvandi ,S.(2015). Investigating Effective Obstacles on Iranian Women Entrepreneurship. International Journal Of Humanities And Cultural Studies.2356-5926.
Barringer,B.R., Jones,F.F.,& Neubaum,D.O.(2004). A quantitative content analysis of the characteristics of rapid-growth firms and their founders. Journal of Business Venturing 20 (2005) ,663–687.
Baum,J.R., Locke,.E.A.,& Smith,K.G.(2001). A multi-dimensional model of venture growth . In Press - Academy of Management Journal.1-25.
Bennett, R. J., & Ramsden, M. (2007). The contribution of business associations to SMEs: Strategy, bundling, or reassurance?.International Small Business Journal, 25(1),49-76.
Blackburn,R.A., Hart.M.,& Wainwright,T. (2013).Small business performance: business strategy and owner-manager characteristics . Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(1), 8-27.
Bridge, S., O'Neill, K.,& Cromie, S. (2003) Understanding enterprise, Entrepreneurship and Small Business, 2nd Edition. Palgrave, Mcmillian.
Brown,J.D., Earle,J.S.,& Lup,D.(2004). What makes small firms grow? finance, human capital, technical assistance, and the business environment in Romania,54(1),1-52
Brush, C., Carter,N., Gatewood,E.,Greene,P., & Hart,.M.(2004)." Clearing the Hurdles: Women Building High-Growth Enterprises". New York: Financial Times/Prentice Hall
Cateora, P. R., & Graham, J. (2001). Marketing Internacional, Rio de Janeiro: LTC.
Chawla, S. K., Khanna, D., & Chen J. (2010). Are Small Business Critical Success Factors Same in Different Countries?. Journal of Management, .7(1),1-12.
Coviello, N. E, Brodie, R. J., & Munro, H. J. (2000) .An investigation of marketing practice by firm size. Journal of Business Venturing, 15, 523–545.
Dobbs,M.,&Hamilton,R.T.(2007).Small business growth: recent evidence and new Directions. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,13 (5).296-322.
Drakopoulou, D.S.,& Anderson, A. R. (2007).Mumpsimus and the mything of the individualistic entrepreneur". International Small Business Journal, 25(4), 341-360.
Dzisi S. (2008). Women Entrepreneurs In Small And Medium Enterprises(SMEs) In Ghana.
Eijdenberg,E.L., Paas,L.J.,& Masurel ,E. (2015).Entrepreneurial motivation and small business growth in Rwanda. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 7 (3),212-240.
Evans,D.S.(1987).The Relationship Between Firm Growth,Size,And Age: Estimates For 100 Manufacturing Industries. The Journal Of Industrial Economics,4.
Gielnik,M. M.,Zacher, H., &Schmitt, A.(2017). How small business managers’ age and focus on opportunities affect business growth: A mediated moderation growth model .Journal of Small Business Management, 55(3), 460-483.
Gilbert,B. A.,McDougall,P.P.,& Audretsch.D.B.(2006). New Venture Growth: A Review and Extension. Journal of Management, 32(6), 926-950.
Hamilton,R.T.,& Lawrence,L.(2001).Explaining size differences in smaller firms. International Small Business Journal, 19(2),49-55.
Hayton,J.C., George,G.,& Zahra,S.a.(2002). National culture and entrepreneurship: A review of behavioral research. Entrepreneurship Theory and Practice. 26(4), 33-52.
Iman,M.(2015). Methodology of Qualitative Researches,Qom: Research Institute of Domain and University. (in Persian)
Khawar,H.(2008).Creating Pockets of High Entrepreneurial Activity in Pakistan, Universities-Driven Entrepreneurship Model.1-15.
Kordnaeej,A.,Farokh.Sh.,KhodadHoseini.Kh.,Zali,M.(2018).Identifying the growth pattern of small and medium-sized businesses in the Iranian food industry, Using Grounded Theory.Journal of Entreprqneurship Development,10(3). 457-475. (in Persian)
Kuratko, D. K., & Hodgetts, R. M. (2004). Entrepreneurship: Theory, Process and Practice, 6th Edition. United States of American: Thomson South-Western.
Lee.S.M.,& Peterson,S.J.(2000).Culture, Entrepreneurial Orientation, and Global Competitiveness. Journal of World Business, 35(4),401-416.
Lin, C. Y. Y. (1998). Success factors of small and medium sized enterprises in Taiwan: an analysis of cases, Journal of Small Business Management,36(4), 43-57
Mahmood,R.,& Hanafi,N.(2013). Entrepreneurial Orientation and Business Performance of Women-Owned Small and Medium Enterprises in Malaysia: Competitive Advantage as a Mediator. International Journal of Business and Social Science,4(1), 82-90.
Man, T. W. Y., Lau, T., & Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), 123–142.
Minniti,M.,& Arenius ,P.(2003).Women in Entrepreneurship. Global Entrepreneurship Monitor United Nations Headquarters.
Mitchelmore,S.,& Rowley,J. (2013).Growth and planning strategies within women-led SMEs. Management Decision, 51( 1), 83-96.
Morris,M.H., Miyasaki,N.N ., Watters, C.E.,& Coombes,S.M.(2006).The Dilemma of Growth: Understanding Venture Size Choices of Women Entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 44(2), 221–244.
Neneh, B. N., & Smit, A.V.A.(2013). Will promoting more typical SME start-ups increase job creation in South Africa?. African Journal of Business management, 7(31), 3043-3051.
Neneh, B. N., &Vanzyl,J.(2014). Growth Intention and Its Impact on Business Growth amongst Smes in South Africa. Journal of Social Sciences,5(20), 172-183.
Olango , A.J.(2010). Challenges faced by small and medium enterprises in a accessing public contracts in Bondo ,Kenya".Master's dissertation, University of Nairobi.
Omorede,A.N.(2006). Affective motivation: Studies of its importance for entrepreneurial activities, (the degree of Doctor), Lulea University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.
Ongachi,R.n.(2013). Factors Influencing Growth of Women owned Micro and Small Enterprises A Survey of Kitale Municipality. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,3(10), 182-196.
Orser, B.J., Hogarth.S., &Riding,A.L.(2000). Performance, firm size, and management problem solving . Journal of Small Business Management, 38(4).
Reijonen, H., & Komppula, R. (2007) .Perception of success and its effect on small firm performance. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(4), 689-701.
Roomi ,M.A., Harrison,P.,& Kerridge,J.B. (2009).Women-owned small and medium enterprises in England. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16 ( 2),270 – 288.
Roy, M., & Wheeler, D. (2006).A Survey of Micro-Enterprise in Urban West Africa: Drivers Shaping the Secto. Development in Practice, 2 (16),452- 464.
Rudzewicz,A.S.(2015). Cultural dimensions and innovation, Socio- Economic Problems and the State [online]. 13 (2),59-67.
Sanchez, J. C. (2011). University training for entrepreneurial competencies Its impact on intention of venture creation. International Entrepreneurship and Management Journal 7,239-254.
Sarri, K.,& Trihopoulou,A.(2005).Female entrepreneurs' personal characteristics and motivation: a review of the Greek situation.Women in Management Review, 20 (1), 24-36
Sarwoko,E.,& Frisdiantara,.Ch.(2016). Growth Determinants of Small Medium Enterprises (SME). Universal Journal of Management 4(1),36-41.
Schoonjans, B., Cauwenberge,Ph.V., & Bauwhede,H.V.(2011).Formal business networking and SME growth. Small Bus Econ,41.
Sultana,A.(2012). Promoting Women’s Entrepreneurship through SME: Growth and Development in the context of Bangladesh. Journal of Business and Management,4(1),18-29.
Wiklund,J.(1998).Small Firm Growth and Performance: Entrepreneurship and Beyond’.Doctoral Dissertation. Jonkoping: Jonkoping International Business School.
Wiklund,J.,& Shepherd, D. (2003). Aspiring for, and achieving growth: The moderating role of resources and opportunities. Journal of Management Studies, 40(8), 1919-1941.