طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی بین الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی سرد غیرالکلی ایران می باشد. رویکرد پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. به این ترتیب در ابتدا بر اساس بررسی ادبیات تحقیق، مدل اولیه تحقیق طراحی گردید و در بخش دوم و کیفی، داده ها از طریق 16 مصاحبه نیمه باز ساختار یافته گردآوری شد و بر اساس تحلیل محتوی کمی مدلی طراحی گردید. روش نمونه گیری این بخش، نمونه گیری هدفمند بود که نمونه مورد بررسی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. با بازبینی مجدد ادبیات تحقیق و مطابقت آن با مدل بخش کیفی، مدل بخش کیفی طراحی گردید و در بخش سوم، داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری و روش توصیفی پیمایشی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری برای تبیین مدل تحقیق، به کار گرفته شد. نمونه آماری بخش کمی، 333 مصرف کننده نوشیدنی سرد غیرالکلی بود که به پرسشنامه الکترونیکی پاسخ داده بودند. نتایج نشان داد هوشیاری مصرف کننده بر نگرش نسبت به محصولات داخلی، ارزیابی محصولات داخلی و ترجیح محصولات داخلی تاثیر مثبت و معناداری داشت، همچنین تاثیر ارزیابی محصولات داخلی بر نگرش نسبت به محصولات داخلی مثبت و معنادار بود اما تاثیر نگرش نسبت به محصولات بر ترجیح محصولات داخلی معنادار نبود. همچنین وضعیت اقتصادی تاثیر هوشیاری مصرف کننده بر ارزیابی محصولات داخلی و تاثیر هوشیاری مصرف کننده بر ترجیح محصولات داخلی را به صورت منفی تعدیل می‌کند اما تاثیر هوشیاری مصرف کننده بر نگرش نسبت به محصولات داخلی را تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designation the model of consumer willingness to Buy domestic products given the role of consumer consciousness in Iranian beverage industry

نویسندگان [English]

  • Zanyar Sheikhepoor 1
  • Asghar Moshabaki 2
  • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini 2
  • Fereshteh Mansouri Moayad 3
1 PhD student inInternational Marketing,Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this paper is to designation the model of consumer willingness to buy domestic product given the role of consumer consciousness in Iranian non-alcoholic cold beverage industry. The study is a mixed approach with practical goal. First, a literature review is undertaken and initial research model was obtained. Second, qualitative techniques are used to collect the primary data. This is undertaken with 16 interviews. The data from the qualitative research phase is analyzed through content analysis and the model derived from the qualitative phase is also designed. The final model is considered by matching the derived model from qualitative phase with the research literature. In quantitative section of the research, data were gathered through questionnaire and we used structural equations modeling for analyzing the model. 333 consumers of cold beverages in the Iranian market who were randomly selected responded to the study electronic questionnaire. The results showed that consumer consciousness had a positive and significant effect on attitude toward domestic products, evaluation of domestic products and preferences of domestic products, also, the effect of evaluation of domestic products on attitude toward domestic products was positive and significant, but the effect of attitude toward domestic products on domestic product preference was not significant. The economic situation also moderates the impact of consumer consciousness on the valuation of domestic products and the effect of consumer consciousness on domestic product preference but does not moderate the impact of consumer consciousness on attitudes toward domestic products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • willingness
  • consciousness
  • beverage
  • Domestic Products
آنت، زینب؛ سجادی، سید نصرالله و خبیری، محمد (1392). ارتباط ملی گرایی مصرفی با تجمل گرایی، پذیرش فرهنگی و نهدید ادراک شده اقتصادی در ارزیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارج. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2، ص 11-24.
بافنده زنده، علیرضا و دانای نعمت آباد، ناصر (1396). تحلیل ترجیحات مصرف کننده در خرید کالای داخلی یا خارجی، با مدل سازی عامل بنیان (AMB). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال هفتم، شماره اول، شماره پیاپی (24)، 131-152.
بهمنی، مهرزاد (1391). بررسی میزان ملی­گرایی مصرفی، اعتماد به تبلیغات و تمایل به مصرف کالاهای داخلی در بین شهروندان 28 شهر کشور. فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال 19، شماره 3 (71)، 159-182.
ترابی، الهام (1394). بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات تولید ملی (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
ترکستانی، محمد صالح و جاهد، پدرام (1398). مطالعه مردم نگارانه درک معنای برند ترک (مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی). دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده، 6 (1)، 63-80.
حدیدی، احسان؛ حدیدی زواره، عفت و دشمن زیاری، اسفندیار (1395). میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، سال جهارم، ویژه نامه اقتصادی، 191-196.
حسین زاده، علی؛ نیازی، محسن و شفائی مقدم، الهام (1394). تبیین عوامل موثر بر گرایش شهروندان به مصرف کالاهای داخلی. مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان. معرفت اسلامی، 7 (13)، 54-35.
حیدرزاده، کامبیز و کایینی، امیر عباس (1395). بررسی عوامل موثر در فرایند پذیرش محصولات خارجی در میان دو کشور ایران-ترکیه. اندیشه راهبردی، 10 (1)، 215-246.
سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نشانی: http://www.tccim.ir
سایت مرکز آمار ایران به آدرس: https://www.amar.org.ir
شیخه پور، زانیار؛ مشبکی، اصغر؛ خدادادحسینی، سید حمید و منصوری موید، فرشته (1397). بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی.  سیاست­های راهبردی و کلان، 6 (ویژه)، 824-843.
مرتضوی، سعید؛ پور، سمیرا؛ سعادت یار، فهیمه سادات؛ بیطرف، فاطمه و رضایی راد، مصطفی (1391). اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تاثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری. پژوهش­های مدیریت عمومی، 5 (15)، 15، 5-26.
میرابی، وحیدرضا و گلی، آرمین (1395). بررسی رابطه بین قوم گرایی و تفکر جهانی مصرف کننده با تمایل به خرید محصولات خارجی از طریق تعدیل­گری قضاوت درباره محصولات داخلی. ماهنامه پژوهش­های مدیریت و حسابداری، 29، 104-128.
Ergin, E., Akbay, H and Ozsacmac, B. (2014). Insights into consumer preference of foreign brand names: reality or myth? International Journal of Marketing Studies, 6(4), 157-164.
Akagun, E. E and Ozdemir A. H. (2010).  Consumers’ purchase intentions for foreign products: An empirical research study in Istanbul, Turkey. International Business & Economics Research Journal, 9(10), 115-122.
Akin, E. (2012). Are all loyal customers conscious? An empirical study on customer loyalty discussions in the context of consciousness. European Scientific journal, 8(12), 206-234.
Anet, Z., Sajjadi, S. N & Khabiri, M. (2013). Consumer nationalism relation with conspicuous consumption, cultural openness and perceived economic threat in assessment of domestic and foreign goods. Applied Research of Sport Management, 2(2), 11-24. (in Persian)
Anic, I-D and Mihic, M. (2015). Demographic profile and purchasing outcomes of fashion conscious consumers in Croatia. Ekonomski Pregled, 66 (2), 103-118.
 O’Cass, A & Siahtiri, V. (2014). Are young adult Chinese status and fashion clothing brand conscious. Journal of Fashion Marketing and Management, 18(3), 284-300.
Azizi, Sh and Makkizadeh, V. (2012). Consumer decision-making style: the case of Iranian young consumer. Journal of management research, 4(2).
Bafandeh Zendeh, A & Danaye Nemat Abad, N. (2017). Analyzing consumer preferences for domestic or foreign goods by agent-based modeling (Case Study: Home Appliances). New Marketing Research Journal, 8, 131-152. (in Persian)
Bahmani, M. (2012), “Examining the level of consuming nationalism, trust in ads and propensity towards domestic goods: A aase study of 28 Iranian provinces”, Quarterly Journal of Communication Research, 19(3), 159-182. (in Persian)
Balakrishnan, L & M. Davey, P. (2017). A survey on brand consciousness among youth versus elderly people in chennai.  International Journal of Research in Finance and Marketing(IJRFM), 7(1), 64-83.
Bandyopadhyay, S. (2012). Ethnocentrism in Icelandic consumers and its consequences. International Business & Economics Research Journal, 11(3), 307-314.
Bushra, A and Zafar, S. (2017). How does the antecedents of product country image affect willingness to buy foreign products. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 11(2), 524-541.
Cankurt, M., Thomas, T., Gunden, C and Miran, B. (2013). Consumer decision-making styles: Investigation of food shopping behavior. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(2), 224-227.
Chang, C. (2007). Enhancing self-consciousness: implications for the effectiveness of ad appeals. Advances in consumer research, 33, 503-508.
Chen, Y-Q., Zhu, H, Le, M and Wu, Y-Z. (2014). The effect of face consciousness on consumption of counterfeit luxury goods. Social behavior and personality, 42(6), 1007-1014.
 Wang, C., Siu, N.Y.M and Hui, A.S.Y. (2004). Consumer decision-making styles on domestic and imported brand clothing. European Journal of Marketing, 38(1/2), 239 – 252.
Dolald Pentz, Ch. (2011). Consumer ethnocentrism and attitudes towards domestic and foreign products: a south African study.   Dissertation presented for the degree Philosophiae Doctor (PhD) at Stellenbosch University.
Fenigstein, A., Scheier, M. F & Buss, A. H. (1975). Public and private self-consciousness: assessment and theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43(4), 522-527.
Hadidi Zavareh, E & Doshmanziari, E. (2017). Tendency rate to use the domestic commodities in Iran according to resistive economy point of view. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, 4, Special issue on Resistance Economics, 169-191. (in Persian)
He, Y., Zou, D and Jin, L. (2010). Exploiting the goldmine: a lifestyle analysis of affluent Chinese consumers. Journal of marketing, 27(7), 615-628.
Heidarzadeh, K and Kaini, A. A. (2016). Investigating the factors affecting the process of acceptance of foreign products between Iran and Turkey. Strategic Thought, 10(1), Year 10, 215-246. (in Persian)
Hossein Zadeh, A., Niyazi, M and Shafai Moghadam, E. (2012). Explaining the factors affecting the tendency of citizens to use domestic goods. Case Study: Citizens of Kashan City. Islamic Knowledge, 7 (1), 54-35. (in Persian)
Islam, T and Chandrasekaran, U. (2016). Effect of religiosity on ecologically conscious consumption behavior. Journal of Islamic Marketing, 4(4), Vol. 495-507.
Ismail, A. R. (2017). The influence of perceived social media marketing activities on brand loyalty The mediation effect of brand and value consciousness. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 29(1).
Ismail, Z., Masood, S and Mehmood Tawab, Z. (2012). Factors affecting consumer preference of international brands over local brands. 2nd International Conference on Social Science and Humanity, Singapore.
Kavak, B and Gumusluoglo, l. (2006). Segmenting food markets, The role of ethnocentrism and lifestyle in understanding purchasing intentions”, International Journal of Market Research, 49(1), 71-94.
Khan, S and Nasr, M. (2012). Impact of lifestyle of Pakistani women on their buying behavior. International Review of Business Research Papers, 7(2), 292-309.
Khare, A. (2014). Consumers’ susceptibility to interpersonal influence as a determining factor of ecologically conscious behavior. Marketing intelligence & planning, 32(1), 2-20.
Konuk, F. A. (2015). The effects of price consciousness and sale proneness on purchase intention towards expiration date-based priced perishable foods. British Food Journal, 117(2), 793-804.
Kucukemiroglu, O. (1999). Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions and ethnocentrism an empirical study. European Journal of Marketing, 33(5/6), 470-487.
Kumalasari, H and Sjafei, N. J. (2012). Analyzing the effect of health and appearance consciousness on intention to calculate calorie information if displayed at fast food restaurant menu. Journal of Business Strategy and Execution, 5(2), 104-130.
Leão de Carvalho, B. (2014). Modelling consumers’ sustainability consciousness impact on sustainable purchase intention. A thesis to obtain the degree of Doctor in Management with Specialization in Marketing, ISCTE Business School, Department of Marketing, Operations and General Management.
LEE, S-H and Workman, J. E. (2014). Factors affecting Korean consumers’ brand consciousness to global luxury brands.  Korea Journal, 54(2), 128-149.
Liao, J and Wang, L. (2009). Face as a mediator of the relationship between material value and brand consciousness. Psychology & Marketing, 26(11), 987–1001.
Lotfizadeh, F. (2013). Religion and family structure: two factors affecting on consumer decision making styles in Iran. Int. J. Manag. Bus. Res., 3 (2), 107-119.
Maina, S. (2016). Consumer ethnocentrism, demographic characteristics and willingness to buy commercial banking services in Kenya. European Scientific Journal, 12(25), 308-322.
Makanyeza, C. (2014). Consumer awareness, ethnocentrism, attitude and purchase behaviour toward imported poultry products: A Zimbabwean perspective. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Marketing, School of Management, Information Technology and Governance, College of Law and Management Studies Westville, Durban, South Africa.
Michaelidou, N and Dibb, S. (2008).  Consumer involvement:  a new perspective.  Marketing Re-view, 8(1), 83–99.
Mirabi, V. R and Goli, A. (2016). The relationship between ethnicity and global thinking of consumers with the desire to buy foreign products through the moderation of judgments about domestic products. Monthly Journal of Management and Accounting Research, 29, 104-128. (in Persian)
Mishra, A. A. (2010). Consumer decision-making styles and young-adult consumers: An Indian exploration. Management and Marketing Journal, 2, 229-246.
Mohsenin, Sh and Esfidani, M. R. (2017). Structural equations based on the partial least squares approach using smart-PLS: educational and practical. Tehran: Nashre Mehraban Publishing Institute. (in Persian)
Mortazavi, S., Pour, S., Saadat Yar, F. S., Bitraf, F & Rezaei Rad, M. (2102). The effect of cultural tendency on patriotism and its impact on customer's buying intention and behavior. Journal of General Management Research, 5(15), 5-26. (in Persian)
Mouly Potluri, R., Ansari, R., Rasool Khan, S and Rao Dasaraju, S. (2017). A crystallized exposition on Indian muslims’ attitude and consciousness towards halal. Journal of Islamic Marketing, 8(1), 35-47.
Mulcahy, N. (2004). Investing the relationship between consumer societal knowledge and the purchase of socially-conscious products: testing the assumptions of the societal marketing concept”, A thesis submitted to the school of advertising, marketing and public relations, faculty of business, QUEENSLAND university of technology, in candidacy for the degree of master of business.
Nayeem, T and Casidy, R. (2015). Australian consumers’ decision-making styles for everyday products. Australasian Marketing Journal, 23(1), 67-74.
Nga, J. K.H., Yong, L. H.L. Sellappan. (2011). The influence of image consciousness, materialism and compulsive spending on credit card usage intentions among youth. Young Consumers, 12(3), 243-253.
Nguyen, T. D., Nguyen, T.M., and Barrett, N. J. (2008). Consumer ethnocentrism, cultural sensitivity, and intention to purchase local products-evidence from Vietnam. Journal of Consumer Behavior, 7, 88-100.
Wongtada, N., Rice, G & Bandyopadhyay, S. K. (2012). Developing and Validating Affinity: A New Scale to Measure Consumer Affinity toward Foreign Countries. Journal of International Consumer Marketing, 24(3),147-167.
Park, Y. A & Gretezel, U. (2012). Influence of consumers online decision-making style on comparison shopping proneness and perceived usefulness of comparison shopping tools. Journal of electronic commerce research, 11(4).
Pepper, M., Jackson, T and Uzzell, D. (2009). An examination of the values that motivate socially conscious and frugal consumer behaviors. International Journal of Consumer Studies, 33, 126–136.
Radder, L., Li, Y and Pietersen, J. J. (2006). Decision-making styles of young Chinese, Motswana and Caucasian consumers in south Africa: An exploratory study. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 34, 20-31.
Shabbir, J and Safwan, N. (2014).  Consumer shopping characteristics approach and gender difference in Pakistan. Journal of Marketing Management, 2(2), 1-28.
Shan Ding, Q. (2013). The effects of country of origin, consumer ethnocentrism and consumer animosity on product Preference and willingness to buy, A study of urban adult Chinese consumer. Thesis Submitted in Partial Fulfilment for the Award of Doctor of Philosophy, De Montfort University.
Sheikhepoor, Z., Moshabaki, A., Khodadad Hosseini, S. H and Mansouri Moayad, F. (2019). Consumer Xenocentrism and Consumer Buying Behavior with Regard to Iranian Products. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6 (Special Issue). (in Persian)
Sproles, G. B. and Kendall, E. L. (1986). A methodology for profiling consumer decision-making styles. Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-79.
Sundari, R. (2014). Brand consciousness of women consumer. Proceedings of the Second International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB14Chennai Conference), Chennai, India.
Tanksale, D., Neelam, N and Venkatachalam, R. (2014). Consumer decision making styles of young adult consumers in India. Procedia - Social and Behavioral Sciences 133, 211 – 218.
Tascioglu, M. (2014). Consumers perceptions towards sustainability: a cross-cultural analysis. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of Georgia Southern University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy.
Torabi, F., Rahiminik. A., Esmaeilpour, H and Vedadi. (2019). Designing and explaining a consumer behavior model in choosing Hedonic Products: Mixed approach (Case study: Discount chain stores). Consumer behavior studies journal, 6(1), 81-103. (in Persian)
Torkestani, M. S and Jahedi, P. (2019). An ethnographic study of understanding the meaning of Turk brand (Case study of Anzali Free Zone). Consumer behavior studies journal, 6(1), 63-80. (in Persian)
Ukenna, S. I., Nkamnebe, A., Nwaizugbo, I. C., Moguluwa, SH and Olise, M. CH. (2012). Profiling the environmental sustainability-conscious (ESC) consumer: proposing the S-P-P model. Journal of Management and Sustainability, 2(2), 197-210.
Bandara, W. W. M. C. (2014). Consumer decision-making styles and local brand biasness: exploration in the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 6(1), 3-17.
Yilmaz, M. A and Koçoğlu, D. (2017). Effects of business education on consumer awareness and conscious consumption. European Scientific Journal, 265-275.
Florent, N., Kalimang`asi, N and Majula, R. (2014).  Determinants of consumers` attitudes on imported products in Tanzania: The case study of Dodoma Municipal. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(11).