تأثیرگذاری سرمایة فرهنگی بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 استادیار و عضو هأیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج (نویسنده مسئول)

چکیده

در پژوهش حاضر تأثیر سرمایة فرهنگی و مؤلفه‌‌های آن بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی در میان مشتریان  بازارچه مرزی جوانرود بررسی شده است. چهارچوب نظری این نوشتار بر اساس الگوی "پی یر بوردیو" در زمینۀ سرمایه فرهنگی و مدل تصمیم به خرید انتخاب گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان بازارچه مرزی شهرستان جوانرود بوده و از روش نمونه‌گیری‌ تصادفی ‌ساده جهت انتخاب پاسخگویان استفاده شد. تعداد حجم نمونه نیز 384 نفر  بوده که با  استفاده از فرمول کوکران  به‌دست آمد. تحلیل توصیفی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان سرمایۀ فرهنگی مشتریان بازارچه مرزی جوانرود در حد زیاد و میزان تصمیم به خرید کالاهای خارجی در حد متوسط بوده است. یافته ها تاییدکردکه ارتباط مثبت و معنا داری بین سرمایه فرهنگی و تصمیم‌ به خرید کالاهای خارجی وجود دارد. همچنین یافته ها نشانگر این بود که از میان مؤلفه‌های مختلف سرمایه فرهنگی، بعد سرمایه فرهنگی تجسم یافته نقش تبیین‌کنندگی بیشتری در زمینۀ تصمیم‌ به خرید کالاهای خارجی در میان مشتریان بازارچه مرزی جوانرود ایفا می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3
چکیده [English]

1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1