کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف پایدار
ارائه مدل رفتار مصرف پایدار با استفاده از نظریه تلنگر

دوره 10، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 180-205

10.22034/cbsj.2023.62917

نازنین حکیمی فر؛ منیژه حقیقی نسب؛ محمدرضا رستمی