کلیدواژه‌ها = ارزش برند
رابطه بازی وارسازی، درگیری با برند و ارزش برند از منظر مشتریان

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 88-112

10.34785/J018.2022.008

کبری بخشی زاده برج؛ بهاره هشیار مقدم؛ رقیه صالحیان فرد