نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 89-117

محمد لگزیان؛ سعید مرتضوی؛ فاطمه بخشی