نویسنده = حمیدرضا ایرانی
تعداد مقالات: 1
مدل سازی فروش محصولات مصرفی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1-16

10.34785/J018.2021.281

حمیدرضا نژادعلی لفمجانی؛ حمیدرضا ایرانی؛ تورج کریمی؛ مرتضی سلطانی؛ احمد صفار