نویسنده = ���������� ���������������� ��������
طراحی الگوی بازاریابی صادرات محصولات فرهنگی با توجه به رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: تابلونقاشی)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 311-332

10.34785/J018.2019.404

توران تقدیمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ رضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش