نویسنده = محمدحسین مروی
موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 38-58

10.35066/J040.2019.345

محمدحسین مروی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی باغینی