نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل تجربه آنلاین مشتری در دوره کوید19

دوره 8، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 84-106

10.34785/J018.2022.292

فائزه محمدی؛ سینا نعمتی زاده؛ سید عباس حیدری؛ حسین صفرزاده