دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-254 
11. ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 11-11

محمد نظریان؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده؛ کریم حمدی


13. مصرف گرایی در معماری با تاکید بر مبانی نشانه شناسی معماری عامه پسند

صفحه 1-1

ماندانا یوسفی؛ سیمون آیوازیان؛ ایمان رئیسی؛ جمال الدین سهیلی؛ کمال رهبری منش


14. طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل تم

صفحه 1-1

هوشیار صالحی؛ سلیمان ایرانزاده؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر


15. طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی

صفحه 1-1

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ مهدی جعفرزاده کناری