اولویت بندی عوامل تبیین کننده ارتقاء شخصیت برند با روش دلفی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

ارتقاء شخصیت برند، محرک کافی برای رضایت مشتریان، وفاداری، تعهد و پیوندهای احساسی و عاطفی بین مشتریان و برند می باشد. از این‌رو پژوهش حاضر با‌هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در ارتقاء شخصیت برند بر پایه پژوهش آمیخته و به صورت کیفی و کمی است انجام پذیرفت که از نظر هدف، کاربردی و بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی، 15 نفر از خبرگان دانشگاهی هستند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و بنابر اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش کیفی پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی، پرسشنامه خبره است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد سنجش قرار گرفت. داده‌های آماری با استفاده از تکنیک دلفی فازی تحلیل شدند و عوامل موثر بر ارتقاء شخصیت برند، شناسایی و اولویت بندی شد. یافته‌های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء شخصیت برند در بخش کیفی و اولویت بندی آن‌ها در بخش کمی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء شخصیت برند عبارتند از: رمانتیک بودن برند، زبان نوشتاری برند، سودمندی برند، قابل اعتماد بودن و با پرستیژ بودن برند، عمل گرایی و رنگ به کار رفته در برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Describing Factors in Promoting Brand Personality Using Fuzzy Delphi Technique

نویسندگان [English]

  • Saeed Mir 1
  • Ali Rashidpoor 2
1 Ph.D. Student in Marketing management, Azad Islamic University of Kermanshah, kermanshah, Iran
2 Assistant Prof, Faculty of Management, Azad Islamic University of Isfahan (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Promoting brand personality can be a sufficient impetus for customer satisfaction, loyalty, commitment, affective and emotional attachment between customers and the brand. Hence, the current study was aimed at identifying and prioritizing the effective factors in promoting brand personality based on a mixed method research i.e., both quantitative and qualitative, which is practical regarding its purpose and descriptive-survey regarding its nature and method. The population in qualitative and quantitative sections was 15 university experts who were investigated based on purposive sampling method, required data saturation and theoretical adequacy. In qualitative section of the study, data collection instrument of the texts was based on content analysis technique. Data collection instrument in quantitative section was the expert questionnaire which its validity and reliability was measured using content validity and retesting. Data analysis was carried out by using Fuzzy Delphi Technique; then effective factors in brand personality Innovative were identified and prioritized.The results of the study included identifying the effective factors on innovative brand personality in innovative and knowledge based organizations in qualitative section and their prioritizing in quantitative section.The results show that the most important factors in promoting brand personality are: brand romance, brand written language, brand profitability, brand reliability, brand prestige, brand activism, brand color.Promoting brand personality can be a sufficient impetus for customer satisfaction, loyalty, commitment, affective and emotional attachment between customers and the brand. Hence, the current study was aimed at identifying and prioritizing the effective factors in promoting brand personality based on a mixed method research i.e., both quantitative and qualitative, which is practical regarding its purpose and descriptive-survey regarding its nature and method. The population in qualitative and quantitative sections was 15 university experts who were investigated based on purposive sampling method, required data saturation and theoretical adequacy. In qualitative section of the study, data collection instrument of the texts was based on content analysis technique. Data collection instrument in quantitative section was the expert questionnaire which its validity and reliability was measured using content validity and retesting. Data analysis was carried out by using Fuzzy Delphi Technique; then effective factors in brand personality Innovative were identified and prioritized.The results of the study included identifying the effective factors on innovative brand personality in innovative and knowledge based organizations in qualitative section and their prioritizing in quantitative section.The results show that the most important factors in promoting brand personality are: brand romance, brand written language, brand profitability, brand reliability, brand prestige, brand activism, brand color.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand
  • brand personality
  • promoting brand personality
  • Fuzzy Delphi Technique