طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف کنندگان کالاهای تقلبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رشد استفاده از محصولات تقلبی در جهان به سرعت در حال افزایش است. راه حل اصلی که برای مبارزه با محصولات تقلبی وجود دارد، جلوگیری از مصرف محصولات تقلبی توسط مشتریانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه به خرید این محصولات مبادرت می ورزند. تحقیق حاضر نیز در همین جهت گام برمی دارد. بر این اساس در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خرید محصولات تقلبی پرداخته می‌شود.
روش تحقیق حاضراز حیث شیوه اجرا از نوع تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) است. در فاز اول از روش کیفی جهت توسعه مدل مفهومی و سپس از روش کمی جهت آزمون مدل استفاده شد. نمونه آماری فاز کیفی تحقیق را 15 نفر از مصرف کنندگان پرمصرف چهار گروه کالاهای تقلبی (کفش ورزشی، عینک آفتابی، ادکلن و قطعات یدکی خودرو) و نمونه در فاز کمی را 1600 نفر از مصرف کنندگان توع تقلبی و اصلی چهار گروه کالا تشکیل می‌دهند. جهت تحلیل داده‌ها در فاز کیفی از تحلیل تم و مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و در فاز کمی از تحلیل واریانس (ANOVA) و حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد.
یافته ها حاکی از نقش مؤثر تمامی چهار گروه متغیرهای پیش‌بین شامل ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مبتنی بر محصول، ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی، و شرایط و حالات خرید بر نگرش، قصد خرید و تداوم خرید محصول تقلبی بودند. در این میان نقش ویژگی‌های فردی پررنگ‌تر از سایر عوامل بود. همچنین نتایج نشان داد که ادراک نسبت به محصول تقلبی اثر متغیرهای پیش بین بر نگرش و قصد خرید محصولات تقلبی را به شکل معکوسی تعدیل میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the behavior of consumers of counterfeit goods

نویسندگان [English]

  • gholamhossain khorshidi 1
  • Bahman Hajipour 2
  • Mehdi Jafarzadeh Kenari 3
1 Associate professor, Shahid Beheshti university
2 Associate professor, Shahid Beheshti university
3 -
چکیده [English]

Growth in the use of counterfeit products in the world is increasing rapidly. The main solution to counteracting counterfeit products is to prevent the use of counterfeit products by customers who deliberately or unknowingly purchase these products. The present research is also taking steps. Accordingly, in the present study, the factors affecting the behavior of the purchase of counterfeit products are identified.
The method of this research is a mixed method. In the first, a qualitative method was used to develop a conceptual model and then a quantitative method was used to test the model. The statistical sample of the qualitative research phase was comprised of 15 consumer consumers of four categories of counterfeit goods (sports shoes, sunglasses, colognes and spare parts for automobiles), and the sample in the quantitative phase was 1,600 consumers of counterfeit and original four commodity groups. Give To analyze the data in the qualitative phase, the analysis of the theme and ISM and in the quantitative phase, ANOVA and PLS were used.
The findings indicate the effective role of all four groups of predictive variables including individual characteristics, product features, cultural and social characteristics, and purchase conditions and scenarios on attitude, intent to purchase, and continued purchase of counterfeit products. Meanwhile, the role of individual attributes was more than other factors. The results also showed that perception of the counterfeit product moderates the effect of predictive variables on the attitude and intent to purchase counterfeit products in an inverse manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counterfeit product
  • main product
  • perception
  • attitude
  • persistence of counterfeit product purchase