مطالعات رفتار مصرف کننده (MMJ) - واژه نامه اختصاصی