نویسنده = احسان عابدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از روش هیوریستیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-62

بنفشه سیدکباری؛ مسعود کیماسی؛ احسان عابدی؛ رزا هندیجانی