نویسنده = منصور ایراندوست
تعداد مقالات: 2
1. نقش راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت گردها (مورد مطالعه: طبیعت گردی در استان کردستان)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-21

عابدین پویا؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطان پناه


2. طراحی اکو سیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده فروشی های اینترنتی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-154

مهدی الله دادی؛ ابوالفضل(اردشیر) تاج زاده نمین؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطان پناه