تاثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

3 کارشناس‌ارشد، مدیریت بازاریابی، دانشگاه الزهرا

چکیده

شبکه‌های اجتماعی، محصول تکامل تجارت الکترونیکی درمحیط وب2 است. با توجه به روند صعودی عضویت کاربران در این شبکه‌ها، تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی به مهم‌ترین و اثرگذارترین فعالیت‌های بازاریابی تبدیل شده است. براین اساس پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پیوندهای اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان به تبلیغات درشبکه‌های اجتماعی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افرادی است که عضو گروه‌های شرکت‌های خدماتی و تولیدی هستند که محصول یا خدمتی را در شبکه‌های اجتماعی تلگرام یا اینستاگرام ارائه می‌کنند. حجم نمونه نیز بر اساس نظر شوماخر و لوماکس (2004)، از یک نمونه 303 نفری از کاربران عضو گروه ها بدست آمده و از مدلسازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که پیوندهای اجتماعی با تاثیرپذیری، حمایت ازارتباطات و به رسمیت شناختن برای همکاری و مشارکت، عاملی موثر برای افزایش مشارکت مصرف کنندگان در گروه‌های آنلاین است کسب وکارها از طریق پیوندهای اجتماعی می‌توانند ادراک از مرتبط بودن و ادراک از ارزش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات را تحت تاثیر قرار دهند و در صورت ادراک مناسب مصرف کنندگان از تبلیغات پاسخ آنان به تبلیغات شبکه‌های اجتماعی با تاثیر مثبتی همراه است در نتیجه با احتمال بالایی تبلیغات در میان مصرف کنندگان بیشتری انتشار می‌یابد و به شهرت برندها کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Social bonds on consumer responses to advertising on social networks

نویسندگان [English]

  • Manizheh Haghighi Nasab 1
  • Pari Ahadi 2
  • Elham Haghdadi 3
1 Associate Professor of Business Management, AlZahra University
2 Associate Professor of Business Management, AlZahra University
3 M. A. in Business Management, AlZahra University
چکیده [English]

Social networks are the product of the evolution of e-commerce in the Web 2 environment.Given the upward trend in subscribing to users in these networks, advertising on social networks has become the most important and effective marketing activity. Accordingly, the present study examines the effect of social links on consumer responses to advertisements in social networks. The present research is applied in terms of purpose and in terms of collecting data, descriptive - survey. The statistical population of the study consisted of all individuals who are members of service and production companies that provide products or services on the social networking telegram or instagram. Sample size has been obtained from a sample of 303 members of group members based on Schumacher and Lumax's (2004) and structured equation modeling for data analysis. The results indicate that Social bonds with impact, Support for communication and Recognition for contribution and participation are an effective factor for increasing consumers participation in online groups Businesses through Social bonds can influence the Perceived Ad relevance and Perceived Ad values of the consumers towards advertising, and if the perception of the consumers is appropriate to their responses, they will have a positive impact on social networking ads. Consequently The high probability of advertising is spreading among consumers and helping to fame brand names

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Social bonds
  • Ad response
  • Perceived Ad relevance
  • Perceived Ad values