اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی‌اصغر مشبکی

مدیریت بازرگانی استاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
+982182884637

h-index: 12