بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 دانشجویی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

چکیده

در فرایند بازاریابی یکی از ابزارهای استراتژیک که کلیه تصمیمات مربوط به آمیخته بازار را تحت تاثیر قرار می دهد فرایند بخش بندی بازار، انتخاب بازار و جایگاه یابی بازار است. اجرای درست این فرایند باعث می گردد تا بازاریابان دید و درک بهتری از مشتریان بدست آورند و در نتیجه نیازهای آنها را بهتر برآورده سازند. جهت بخش بندی بازار معیارهای متفاوتی مطرح شده است و از ابزارهای تحلیلی متنوعی از استفاده می گردد. در این تحقیق تلاش گردید تا با توجه به اهمیت رشته بیمه های عمر در صنعت بیمه از دیدگاه درامدزایی و سرمایه گذاری و همچنین سهم آن از بازار، بخشهای این بازار شناسایی گردند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش ان کمی می باشد و صبغه پژوهش حاضر کتابخانه ای و پایگاه داده ای است. متغیرهای درآمد ماهیانه، وضعیت تاهل، نسبت بیمه گذار با بیمه شده، جنسیت، سن، استان محل تولد جهت بخش بندی انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بیمه های عمر انفرادی شرکت بیمه پارسیان در سال 1396، بوده که شامل 58181 فقره بیمه نامه می گردد که 711 بیمه گذار به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی از پایگاه داده سیستم های صدور بیمه نامه های عمر بیمه پارسیان اطلاعات آنها استخراج گردید و در نهایت از طریق انجام تحلیل شبکه های عصبی خود یادگیرنده SOM شش بخش بازار شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Insurance Market Segmentation using Neural Network

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighinasab 1
  • Nazil Niakan Lahiji 2
1 Associate Professor of Business Management, AlZahra University
2 PhD Student in Business Management, AlZahra University
چکیده [English]

n the marketing process, one of the strategic tools that affect marketing mixes is the process of segmenting market, choosing a market, and positioning in the market. Correct implementation of this process will allow marketers to get a better understanding of customers , therefore, they meet customers needs better. Different criterias have been proposed for market segmentation and various analytical tools are used. In this research, we tried to identify segments of life insurance market (based on the importance of life insurance policies in the insurance industry from the point of view of income, investment, and its market share). The present study is an applied and quantitative and a library and database study. The variables of monthly income, marital status, the relation between insured and insurer, gender, age, the region of birth were selected for segmentation. The statistical population of this study is the customers of individual life insurance of Parsian Insurance Company in 1396, which includes 58181 insurer, that 711 of which were selected as the sample and Their information was extracted randomly from the database of life insurance policies of Parsians Insurance company. finally, six market segments were identified through the analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Segmentation Index
  • Neural network
  • Life Insurance