دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل رفتار مشتریان با رویکرد اندازه‌گیری توجه بصری کاربران به تبلیغات بنر وب‌سایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

مسعود کیماسی؛ مژده خوشنویس


2. تأثیر محیط فیزیکی بر ادراک از قیمت، رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: رستوران‌های شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

ادریس محمودی؛ سیده زهرا سالاری؛ حاتم خلیلی پور؛ مرضیه حسینی سرتشنیزی


3. بررسی نقش هوش فرهنگی فروشندگان فرش دستبافت در توسعه گردشگری با تعدیل گری پشیمانی خرید و رویکرد قیمت‌گذاری منصفانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

حسین بلوچی؛ مجید نعمت الهی


4. طراحی و اعتباریابی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

فرزاد صادقی؛ رسول ثانوی فرد؛ فخرالدین معروفی؛ علی حمیدی زاده


5. موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

محمدحسین مروی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی باغینی


6. ارایه الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

سامان شیخ اسماعیلی؛ سید کامران نوربخش؛ سید عباس حیدری


7. بررسی تاثیر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرف کننده با نقش واسط نوجویی در زمینه خاص (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

مونا کاردانی ملکی نژاد؛ علیرضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم نیا


8. پیشایندهای توسعه رفتار مصرف‌هوشمندانه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

یوسف محمدی فر؛ حدیث پورجمشیدی


9. تاثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با بکارگیری بازاریابی عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

عباس شهنوازی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ شهین شعبانی