دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بخش بندی بازار مشتریان بیمه های عمر با استفاد از شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

منیژه حقیقی نسب؛ نازیلا نیاکان لاهیجی