دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-215 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

مقاله پژوهشی

2. طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد

صفحه 1-31

10.34785/J018.2021.812

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


3. طراحی و اعتباریابی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین

صفحه 32-47

10.34785/J018.2021.235

فرزاد صادقی؛ رسول ثانوی فرد؛ فخرالدین معروفی؛ علی حمیدی زاده


7. طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه

صفحه 114-137

10.34785/J018.2021.159

حامد قباخلو؛ الهام فریدچهر؛ محمود احمدی شریف؛ نادر غریب نواز