دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-323 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

مقاله پژوهشی

2. تاثیر نور بر واکنش مشتریان مواد غذایی با بکارگیری بازاریابی عصبی

صفحه 1-21

10.34785/J018.2021.932

عباس شهنوازی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ شهین شعبانی


4. موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

صفحه 38-58

10.35066/J040.2019.345

محمدحسین مروی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی باغینی