دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-332 (بهار و تابستان) 
11. برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور

صفحه 193-211

10.34785/J018.2019.823

حسن عباس زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی


13. پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان

صفحه 229-244

10.34785/J018.2019.132

میثم شیرخدائی؛ اسدالله کردناییج؛ فرشته خلیلی پالندی