دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 1-142 
2. سازگاری ارزشی برند خدمات و مشتری، کیفیت تعامل و رفتار شهروندی مشتری

صفحه 22-42

مهدی نداف؛ پریسا قنبری عدیوی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی


3. تأثیرگذاری سرمایة فرهنگی بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی

صفحه 43-66

صابر خدری؛ بهمن باینگانی؛ مجتبی رستمی نوروزآباد