کلیدواژه‌ها = راهبردهای پیشگیری
جرم و پیشگیری از آن در بازار سرمایه؛ راهبردهایی برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5-5

10.34785/J018.2022.025

ولی رسولی؛ جمال بیگی؛ احمد احمدی؛ نادر رضایی