کلیدواژه‌ها = بازی وارسازی
رابطه بازی وارسازی، درگیری با برند و ارزش برند از منظر مشتریان

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 88-112

10.34785/J018.2022.008

کبری بخشی زاده برج؛ بهاره هشیار مقدم؛ رقیه صالحیان فرد


طراحی مدل بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) به منظور مدیریت تجربه مشتریان نسل وای

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 48-73

10.34785/J018.2021.178

فرناز بدیعی؛ هرمز مهرانی؛ حسین دیده خانی؛ روح اله سمیعی