نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی و اعتباریابی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 32-47

10.34785/J018.2021.235

فرزاد صادقی؛ رسول ثانوی فرد؛ فخرالدین معروفی؛ علی حمیدی زاده