نویسنده = ���������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 287-309

10.34785/J018.2019.755

سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری